Praktijk BindtPrivacyverklaring

Praktijk Bindt vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met gegevens van u en/of die van uw kind. Hieronder beschrijven we in de privacyverklaring in het kort hoe wij dit doen.

 

Privacyverklaring

 

 1. Wet- en regelgeving

De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens bij Praktijk Bindt wordt geboden door bepalingen in de Jeugdwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Dossier en gegevens verwerking

Om verantwoorde zorg te leveren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften moet Praktijk Bindt een (elektronisch) cliëntdossier bijhouden. Dit dossier bevat

 • Naam, adres, geboortedatum, geslacht en bsn van het kind of de jongere. Naam, adres, geboortedatum, geslacht van overige gezinsleden. Van ouders/opvoeders wordt vastgelegd of ze gezag over het kind of jongere uitoefenen.
 • Documenten waarin de aanspraak op zorg is vastgelegd of onderbouwd.
 • Hulpverleningsplan, werkplan of ondersteuningsplan, evaluaties, contacten, observaties, doelen, vragenlijsten en uitwerkingen daarvan.
 • Correspondentie, toestemmingsverklaringen.
 • Overige gegevens die relevant zijn voor de hulpverlening of die in het kader van een wettelijke verplichting moeten worden vastgelegd.

 

Informatie in dossiers wordt alleen gedeeld door medewerkers van Praktijk Bindt die met de begeleiding van u en/of uw kind te maken hebben. Deze noodzakelijke gegevensverwerkingen zijn onderdeel van de werkwijze van ons als zorgaanbieder.

 

 1. Persoonsgegevens delen

Praktijk Bindt mag als maatwerkvoorziening de persoonsgegevens van u en/of uw kind verwerken, waaronder begrepen gezondheidsgegevens. Dit om de gewenste zorg en ondersteuning uit te voeren conform de geldende zorgwetgeving en gerelateerde overeenkomsten. De wettelijke grondslag voor het verstrekken van persoonsgegevens en het Burgerservicenummer door Praktijk Bindt aan anders instellingen zoals gemeente, het Centraal administratiekantoor (CAK), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de toezichthoudende ambtenaren, het Advies-en Meldpunt Huiselijk geweld n Kindermishandeling (AMHK)en de zorgverzekeraar wordt geboden door bepalingen in de Jeugdwet en de WLZ. Het betreft hier geen gezondheidsgegevens. Gezondheidsgegevens (die in het dossier staan) worden alleen verstrekt wanneer u en/of uw kind daarvoor eerst ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven.

 

Ondubbelzinnige toestemming is niet vereist wanneer gegevens door ons worden verstrekt aan het AMHK in het kader van een situatie van (vermoede) kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Wanneer de jeugdhulpverlener bevoegd is om meldingen te doen aan de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) kan deze melding in gevallen waarbij de veiligheid of gezondheid van de betrokkene in het geding is eveneens worden verricht zonder toestemming van de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordigers. Wel moet de jeugdige of diens vertegenwoordiger worden geïnformeerd over de opname in de VIR.

 

 1. Doel van het bewaren

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

 • Zorgovereenkomst vast te kunnen stellen
 • Declaratie voor verrichte werkzaamheden te kunnen uitvoeren
 • Aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die de Wet ons oplegt.

 

Als wij als zorgaanbieder de gegevens van u en/of uw kind willen gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet uzelf of u als ouder of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor toestemming geven. Deze toestemming gaat dan middels een toestemmingsverklaring die bij de aanmelding wordt besproken met u. Deze toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt anoniem zijn gemaakt.

 

 1. Beveiliging van gegevens

Om te voorkomen dat de gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht kom en, zorgt Praktijk Bindt ervoor dat de persoonsgegevens van u en/of uw kind goed beveiligd zijn. Mocht het onverhoopt voorkomen dat er toch informatie lekt dan rapporteren wij dit conform de Meldplicht datalekken.

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Praktijk Bindt maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

 

 1. Bewaartermijnen

De gegevens in het dossier van u en/of uw kind worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. Wij bewaren de gegevens in het dossier van u en/of uw kind voor de duur van een jaar.

 

 1. Wat zijn uw rechten?

6.1 Recht van inzage en afschrift u en/of uw kind hebben recht om persoonsgegevens die worden verwerkt (in het dossier) in te zien. Voor kinderen geldt dat:

bij kinderen jonger dan12 jaar alleen de ouders het dossier mogen inzien;

vanaf 12 tot 16 jaar zowel de ouders als kinderen het dossier mogen inzien;

vanaf 16 jaar alleen kinderen het dossier mogen inzien, tenzij zij toestemming geven aan hun ouders.

 

Als u het dossier in wilt zien, dan kunt u contact opnemen met Praktijk Bindt via info@praktijkbindt.nl Praktijk Bindt laat u en/of uw kind het dossier zo spoedig mogelijk na het verzoek inzien. Uitzondering is dat dit niet ten koste mag gaan van de privacybelangen van een ander.

 

6.2 Recht van rectificatie (correctie of aanvulling). De gegevens in het dossier van u en/of uw kind horen te kloppen. Als dat niet het geval is en gegevens niet juist, onvolledig of achterhaald zijn, kunt u Praktijk Bindt vragen deze gegevens te wijzig en/of aan te vullen. Praktijk Bindt kan ook een door u of uw kind van 12 jaar of ouder afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toevoegen. Vindt u dat de gegevens niet van belang zijn? Dan kunt u Praktijk Bindt vragen (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. U hoort zo spoedig mogelijk of van uw verzoek wordt voldaan. Een kind mag vanaf het twaalfde jaar dit verzoek ook zelf doen.

 

6.3 Recht van vergetelheid (wissen van gegevens). U kunt Praktijk Bindt vragen de medische gegevens (of en gedeelte daarvan) in het dossier van u en/of uw kind te laten wissen. Praktijk Bindt moet dit binnen drie maanden doen. Dit hoeft niet meteen als wij vinden dat het bewaren van de gegevens van belang is voor de voortzetting van de zorg, uitvoering van de overeenkomst of voor iemand anders dan uzelf. Het wissen van gegevens kan ook niet als een wettelijke bepaling dat verbiedt. Vanaf het twaalfde jaar mag uw kind dit verzoek zelf ook doen.

 

6.4 Recht van overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit). Verhuist u naar een andere zorgaanbieder? Dan kunt u verzoeken het elektronische dossier van u en/of u uw kind te laten overdragen aan een nieuwe zorgaanbieder. Binnen een maand zal op dit verzoek worden gereageerd door Praktijk Bindt. Dit recht geldt niet voor elektronische gegevens die u niet direct of indirect heeft aangeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan behandelplannen, begeleidingsplannen, conclusies en/of diagnoses die Praktijk Bindt heeft vastgesteld. Het betreft wel de elektronische gegevens die u en/of uw kind zelf actief en bewust heeft aangeleverd.

 

 1. Een bezwaar of verzoek indienen

Als u een bezwaar wil maken tegen de verwerking of bescherming van gegevens of een verzoek wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met Praktijk Bindt via info@praktijkbindt.nl

 

Naast deze privacyverklaring is er bij Praktijk Bindt een privacyreglement aanwezig waarin regels staan over hoe wij omgaan met de gegevens die wij verwerken. Het privacyreglement kunt u ter inzage opvragen bij ons via info@praktijkbindt.nl